Jak Vás mohu kontaktovat?

V případě Vašeho zájmu mě můžete kontaktovat buď na e-mailové adrese ekarasova@volny.cz, anebo telefonicky na telefonním čísle +420 603 947 955, a to i formou sms.

Jaká je cena Vašich služeb?

Odměna za právní služby je vždy po dohodě, většinou jako sazba hodinová či dle jednotlivých úkonů poskytnuté právní pomoci.

Poskytujete advokátní úschovy?

Pro klienty vykonávám i úschovy finančních prostředků a listin, zejména v souvislosti s převodem nemovitých věcí, ať již formou smlouvy kupní, směnné, darovací apod., kdy při zpracování těchto smluv a příslušných návrhů do veřejného rejstříku zabezpečuji též úschovu finančních prostředků a listin. Finanční prostředky jsou vždy vedeny odděleně pro každého z klientů na zvláštním účtu advokátních úschov.

Jak jsou chráněna sdělení a informace, které Vám poskytneme?

Advokát má zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním právních služeb. Jediným, kdo je oprávněn zprostit advokáta povinnosti mlčenlivosti, je klient.

Můžete odmítnout poskytnout právní službu?

Ano, v některých případech přímo musím, a to zejména pokud hrozí střet zájmů, či v případě, že Vaše věc spadá do oblasti práva, které se nevěnuji.

Copyright © 2009-2018 Eva Baráková Karasová. All Rights Reserved. Webdesign www.fotobarak.cz