Služby advokáta

Poskytuji komplexní právní služby, poradenství, přípravu smluv a jiných dokumentů, zastupování v řízení před soudy, správními orgány včetně obhajoby v trestních věcech.

Rodinné právo

 • příprava dokumentů před uzavřením manželství, zúžení společného jmění manželů
 • příprava dokumentů a zastupování v rozvodovém řízení
 • příprava dokumentů a zastupování v řízeních vypořádání společného jmění manželů
 • příprava dokumentů a zastupování při úpravě poměrů k nezletilým dětem
 • příprava dokumentů a zastupování v řízeních o výživném nerozvedeného a rozvedeného manžela

Trestní právo

 • obhajoba v trestních věcech v kompletním rozsahu
 • zastoupení poškozených v trestním řízení

Obchodní právo

 • příprava dokumentů a konzultace pro zakládání obchodních společností všech druhů a družstev
 • změny ve struktuře vlastníků obchodních společností, změny zápisu v obchodním rejstříku
 • likvidace a zrušení společnosti, řízení před rejstříkovým soudem
 • příprava smluv a úprava smluvních vztahů s obchodními partnery, zastupování při jednáních s obchodními partnery
 • poradenství a vyhotovování smluv - kupní smlouvy, smlouvy o dílo, postoupení pohledávek a zajištění závazků a další
 • poradenství, příprava dokumentů, a zastoupení při jednání o úvěrech
 • obchodní závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku

Občanské právo

 • příprava smluv převodu nemovitých věcí, poradenství, zastoupení při jednání, možnost složení kupní ceny do advokátní úschovy, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • příprava smluv o nájmu, podnájmu bytových i nebytových prostor
 • převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu
 • zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení služebností
 • příprava dokumentů a podání ve věcech náhrady škody, uplatňování nároku na náhradu škody

Odměna advokáta

Odměna advokáta je stanovena buď dohodou s klientem nebo právním předpisem, a to vyhláškou č. 177/1996 Sb.

Copyright © 2009-2018 Eva Baráková Karasová. All Rights Reserved. Webdesign www.fotobarak.cz